Játékszabályzat

Western Mén és Csikó Bemutató - Aukció eseményen a Junior Lovas játéka

2024. március 16. szombat (9-18)

 1. A Junior Lovas mint az alábbi játék szervezője (kiadó: Nemzeti Lovaskör, egyesület a lovas nemzetért, 8915 Nemesrádó, Petőfi köz 5., főszerkesztő és felelős kiadó: Roflics Fanni, a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) olyan személy vehet részt, aki nem esik a 7. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt fotót/videót készít a Western Mén és Csikó Bemutató – Aukció eseményen, majd megosztja azt az Instagram, Facebook vagy Tiktok valamelyikén, mely megosztásnál megjelöli a Fekete Western Lovastanyát és a Junior Lovast. 

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 1. A Játék 2024. március 16. 9-18 óráig tart.
 2. Nyeremény

A játék nyereménye egy 2023-as Junior Lovas mappa, az egész évaddal. 

3.1. A Szervező a nyereményhez kapcsolódó postaköltségeket (GLS) vállalja.

3.2. A nyeremény értéke készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

3.3. Szervező kizárja a felelősségét a kapott nyereménnyel kapcsolatos postai problémák (pl.: sérülés) esetén. Szervező a jelen szabályzat szerinti nyeremény átadására vállal kötelezettséget.

 1. Sorsolás módja

4.1. A sorsolásra 2024. március 17-én, vasárnap kerül sor. 

4.2. A sorsolás a játék időtartamán belüli megosztások alapján történik, ingyenesen elérhető, elektronikus sorsoló alkalmazással.

4.3. A Szervező a sorsoláson 1 nyertest sorsol. 

4.4. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a nyereményjáték lezárultát követő 7. (hetedik) nap 24:00 óráig a Játékban használt elérhetőségén nem elérhető, helyette új, további egy sorsolást végzünk .

4.5. Amennyiben a nyertes az értesítés hónapjának utolsó napját követő 15 (tizenöt) napon belül nem kapja meg nyereményét, úgy a sorsolás napját követő 90 napos határidőn belül a Junior Lovas szerkesztőséghez kell fordulnia és jelezni ezt a magazin@juniorlovas.hu email címen vagy telefonon +36204498696-os számon. Ettől eltérő esetben a nyeremény nem követelhető azzal, hogy a jelen bekezdésben megjelölt 90 (kilencven) napos határidő jogvesztő.

 1. A Szervező a Nyertest a Játék során megjelölt adatok alapján keresi fel: ami jelen esetben a profil a fenti portálok egyikén.
 2. A nyeremény átadására a nyertessel egyeztetett postai (GLS) úton kerül sor. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

6.1. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 1. A Játékból ki vannak zárva a Junior Lovas közvetlen munkatársai.
 2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 3. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Junior Lovas Facebook/Instagram oldalán.
 4. A Játék hivatalos Játékszabályzata a hirdetett felületeken, bárki által elérhető linken jelenik meg.
 5. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik a Junior Lovas Facebook/Instagram oldalán, illetve esetlegesen egyéb médiákban is. 
 6. A Játékos tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Junior Lovas által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 8. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához – a Játék idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

14.1. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: magazin@juniorlovas.hu. A Játékos ugyanezen az e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

14.2. A Szervező tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket, mint vele ügyfélkapcsolatban álló személyeket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat a jelen szabályzatban rögzített célra, hírlevél feliratkozásra használja, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át.

17.3. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

 1. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést Facebook/Instagram és weboldalunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.
 2. Ez a Játék nem része a Facebook.com és Instagram.com oldalaknak és semmilyen kapcsolatban nem áll a Meta Platforms, Inc.-vel.

Nemesrádó, 2024. március 11. 

Junior Lovas – Roflics Fanni főszerkesztő

Szervező